Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

Posturi vacante
16.05.2014


Având în vedere prevederile Hotărarii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, organizează ‘n data de 01.07.2014, ora 13.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
- 4 posturi de referent (M), gradul IA, în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targovişte ”Floare de Colţ”;
- 3 posturi de referent (M), gradul IA, în cadrul Centrului de Ingrijire şi Asistenţă Pucioasa;
- 1 post de referent (M), gradul II, în cadrul Centrului de Ingrijire şi Asistenţă Pucioasa.
I. Probele stabilite pentru concurs sau examen:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacantede referent (M), gradul IA şi referent (M), gradul II:
1. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de referent (M), gradul IA, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

 1. vechimea minim 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

c) cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
d) cunoştinţe operare PC.

3. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de referent (M), gradul II, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
b) vechimea minim 4 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

 1. cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională - nivel mediu;
 2. cunoştinţe operare PC.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului sau examenului:
- data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 30 mai 2014, ora 14,00;
- dosarele de înscriere se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului la Serviciul Resurse Umane;
- proba scrisă se organizează în data de 01 iulie 2014, ora 13.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 4 iulie 2014, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. In vederea ‘nscrierii la concurs sau examen, candidaţii vor depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, până la data de 30.05.2014 un dosar  cuprinzând următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, mentionate in anunt.
Relaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Damboviţa, de la Serviciul Resurse Umane.

Anexam la prezentul anunţ Bibliografia.

Bibliografie 01.07.2014 C.S.S. Targoviste Floare de Colt

Bibliografie 01.07.2014 CIA Pucioasa


Solicitare sprijin finalizare Etapa a II-a Proiect: Reabilitare, extindere si transformare cladire existenta in casa de tip familial pentru copii si tineri
28.04.2014


Adresăm rugămintea societăților comerciale sau persoanelor fizice, să ne sprijine în vederea derulării etapei a II a, în cadrul Proiectului "REABILITARE, EXTINDERE ȘI TRANSFORMARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN CASĂ DE TIP FAMILIAL PENTRU COPII ȘI TINERI".

La terminarea întregului proiect, inclusiv după executarea extinderii și racordarea la utilități, o școală construită în anul 1933, nefuncțională și care avea două săli de clasă și o cancelarie, se va transforma într-o Casă de tip familial, care va găzdui 16 copii sau tineri care beneficiază de măsură de protecție specială.

Prima etapă a proiectului a fost realizată în parteneriat cu Asociația ‘’PONTE DEL  SORRISO‘’ ONLUS din Italia, Consiliul Județean Dâmbovița și Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, lucrările fiind finanțate de organizația " PONTE DEL SORRISO" ONLUS din Italia.

În perioada august 2013- octombrie 2013, s-au executat lucrări de intervenție – reabilitare, modernizare, consolidare asupra clădirii existente în valoare de 90.999,77 euro și anume:

 • consolidare structură de rezistență clădire existentă;
 • refacere acoperiș;
 • montare termoizolație;
 • montare tâmplărie interioarăși tâmplărie exterioară din PVC;
 • recompartimentare interioară;
 • refaceri finisaje interioare și exterioare;
 • refacere instalație electrică, sanitarăși termică interioară;
 • executare rampă pentru persoane cu handicap și terase de acces.

Nu s-a putut executa Etapa II care constă în:
- construcție corp nou pentru: bucătărie - 16 mp, sală de mese - 22,7 mp, cameracentralei termice - 6,5 mp, hol - 3,7 mp, terasă - 4,2 mp
- de amenajat camera centralei, inclusiv montarea centralei (centrala a fostachiziționată)
- de amenajat hol acces către camera centralei, bucătărie și sala de mese
- amenajare curte interioară cu alei și spații verzi
- dotări: bucătărie, dormitoare, mobilier camera de zi.

Menționăm că beneficiem de un Proiect Tehnic pentru ambele etape (piese scrise și desenate), întocmit de o firmă autorizată.
În momentul de față nu putem finaliza proiectul fără sprijinul sponsorilor.
O societate comercială (persoana juridică) poate sponsoriza un ONG fără absolut nicio cheltuială suplimentară, semnând cu acesta un contract de sponsorizare și virând cota parte aferentă din impozitul pe venit deductibilă ca și sponsorizare. Sumele platite către un ONG ca sponsorizare, dacă sunt făcute în cotele menționate de către Codul Fiscal (maxim 20% din impozitul pe profit aferent anului fiscal curent, dar nu mai mult de 0,3%= 3‰ din cifra de afaceri), se scad din plățile pe care ar trebui să le facă societatea comercială cu titlu de impozit pe profit.

Orice ajutor din partea dumneavoastră este bine venit, oricat de mic ar fi el! Va mulțumim anticipat pentru efortul dumneavoastră de a ne ajuta și pentru bunătatea de care dați dovadă.

Cei interesați sunt rugați să se adreseze Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, telefon 0245217686 sau e-mail: dgaspcdb@yahoo.com.


Anunt familii adoptatoare
24.04.2014


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita, informează familiile/persoanele adoptatoare, atestate ca apte pentru adopţie, aflate în evidenţele noastre, că în ziua de 10.05.2014, ora 9.00, la sediul instituţiei, din Str. I.C.Vissarion, nr.1, localitatea Targoviste, judetul Dambovita, va avea loc o întâlnire consultativă în vederea informării cu privire la prevederile Ordinului 617/2012 - privind aprobarea unor măsuri vizând asigurarea transparenţei unor etape administrative derulate în cadrul procedurilor de adopţie.

Pentru a confirma participarea, rugam persoanele/familiile adoptatoare interesate, sa contacteze Serviciul Adoptii, la nr. de telefon: 0245217686, int.116 sau 124.


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița anunță intenția de a atribui prin achiziție directă, următoarele contracte de furnizare alimente, în vederea aprovizionării centrelor din subordine, pentru perioada mai - decembrie 2014, cu posibilitate de prelungire în conditiile legii, pentru încă 4 luni (ianuarie - aprilie 2015)
14.04.2014


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița anunță intenția de a atribui prin achiziție directă, următoarele contracte de furnizare alimente, în vederea aprovizionării centrelor din subordine, pentru perioada mai - decembrie 2014, cu posibilitate de prelungire în conditiile legii, pentru încă 4 luni (ianuarie - aprilie 2015):

 1. contract de furnizare carne de pui;
 2. contract de furnizare compoturi și gemuri din fructe;
 3. contract de furnizare condimente și mirodenii ;
 4. contract de furnizare ulei rafinat de floarea soarelui;
 5. contract de furnizare cartofi;
 6. contract de furnizare produse de morărit și zahăr (orez, mălai, făină, griș, fulgi de cartofi, fulgi de fasole, zahăr tos, zahăr pudră, zahăr vanilat) ;
 7. contract de furnizare deserturi, pișcoturi și biscuiți (turtă dulce, cereale, cozonac, corn croissant, biscuiți dulci, biscuiți dulci vrac, napolitane, halva, ciocolată cu lapte, ciocolată cu fructe, nuga, eugenia, rahat, bomboane de pom, blat de tort);
 8. contract de furnizare paste făinoase (fidea, macaroane, paste făinoase, spaghete) ;
 9. contract de furnizare ouă și alte produse alimentare perisabile (ouă, măsline, conserve pește, pește congelat, salată de icre, suc, margarină, apă minerală).
 10. contract de furnizare pâine ;
 11. contract de furnizare legume conservate.

Documentațiile de atribuire aferente acestor achiziții se regăsesc în fișierele atașate.

Pentru informații suplimentare, operatorii economici interesați se pot adresa la sediul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Biroului achiziții publice, pentru obținerea de informații suplimentare, tel. 0245217686 interior 108.

Descarca fisiere:


In data de 24 martie 2014, la sediul DGASPC Dambovita se va organiza si desfasura concursul de recrutare intr-o functie publica de executie temporar vacanta, pentru urmatoarele functii publice de executie temporar vacante...
14.03.2014


Avand în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, actualizată,:
 In data de 24 martie 2014, ora 12,00, la sediul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza şi desfăşura concursul de recrutare intr-o funcţie publică de execuţie temporar vacantă, pentru următoarele funcţii publice de execuţie temporar vacante:
- inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti;
- inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti;
- referent, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului;
- inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului management de caz pentru copii.

I. Probele stabilite pentru concurs:
a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti:
- vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare PC– bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului management de caz pentru asistenţii maternali profesionişti:
- vechimea minim 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare PC– bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de referent, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului evaluare complexă a copilului:
- vechimea minim 6 luni in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare PC – bine.

Condiţii de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului management de caz pentru copii:
- vechimea minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – bine;
- cunoştinţe operare PC – bine.

III. Condiţii de desfăşurare a concursului:
- dosarele de concurs se depun la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în maximum 8 zile de la data publicării anunţului;
- proba scrisă se organizează în data de 24 martie 2014, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dambovita din str. I.C. Vissarion, nr.1;
- interviul se susţine în data de 27 martie 2014, ora 12.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie temporar vacante:
1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici;
2. Legea nr. 7/2004, republicata, privind Codul de conduita a functionarilor publici;
3. H.G. nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul cadru de organizare si functionare ale DGASPC, republicată, actualizată;
4. Legea nr. 272/2004  privind  protectia  si  promovarea  drepturilor  copilului, actualizată;
5. H.G. nr. 1437/2004  privind  organizarea  si  metodologia  de  functionare  a  comisiei  pentru  protectia  copilului;
6. Legea nr. 292/2011 asistentei sociale;
7. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizata;
8. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, actualizată.

In vederea ‘nscrierii la concursul sau examenulpentru recrutarea functionarilor publici candidaţii vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, un dosar de inscriere cuprinzând următoarele:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Comisia de concurs va selecta dosarele de concurs pe baza indeplinirii conditiilor de participare la concurs, menţionate in anunţ.

Relaţii suplimentare si bibliografia se pot obţine zilnic la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.


Inapoi 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 59 Inainte

Pagina: 49 of 59

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy