Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

  • Tel. Copii - 0245 217686
  • Tel. Copii - 0245 614615
  • Tel. Adulti - 0245 611915
  • Fax. Copii - 0245 614623
  • Fax Adulti - 0245 611915
  • Email: dgaspcdb@yahoo.com
  • Email: dgaspcdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

DGASPC DÂMBOVIȚA vă invită LUNI 3 DECEMBRIE 2018, începând cu ora 10.00, la BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
22.11.2018


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA vă invită LUNI 3 DECEMBRIE 2018, începând cu ora 10.00, la BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, organizată în colaborare cu AGENȚIA JUDETEANĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ DÂMBOVIȚA, în sediul Clubului Pensionarilor din Târgoviște (micraion VI, zona Select, str. Dr. Dumitru Oprescu, lângă locul de joacă pentru copii).

Prin participarea la acest eveniment marcăm împreună Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, militând pentru ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”.


In data de 21 decembrie 2018, ora 9,00, la sediul DGASPC Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza și desfășura concursul de promovare într-o funcție publică de conducere vacantă, pentru funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului management de caz pentru asistenții maternali profesioniști.
21.11.2018


Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, în data de 21 decembrie 2018, ora 9,00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza și desfășura concursul de promovare într-o funcție publică de conducere vacantă, pentru funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului management de caz pentru asistenții maternali profesioniști.

I. Probele stabilite pentru concurs:

a) selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul;

II. Condiții de participare la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului management de caz pentru asistenții maternali profesioniști:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

- să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;

- să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fişa postului;

- să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 57 alin. (6) lit. a din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Atribuţiile postului:

- coordoneaza eforturile, demersurile si activitatile de asistenta sociala si protectie speciala, desfasurate in interesul superior al copilului avand ca masura de protectie plasamentul la AMP;

- asigura o interventie multidisciplinara si interinstitutionala organizata, riguroasa, eficienta si coerenta pentru copil, familie/reprezentant legal si alte persoane importante pentru copil;

- verifica aplicarea corecta a standardelor, actelor normative, procedurilor de lucru in elaborarea instrumentelor de lucru, a documentelor prevazute in legislatie;

- asigura cuprinderea informatiilor necesare privind AMP intr-o baza de date si verifica actualizarea acesteia;

- propune completarea informatiilor cuprinse in baza de date a AMP cu informatii utile in procesul de alegere al AMP si de potrivire cu copilul;

- asigura si verifica respectarea prevederilor legale privind recrutarea, acceptarea, evaluarea AMP si face propuneri de eliberare, mentinere sau retragere a atestatului, in functie de abilitatile si competentele acestuia si de rezultatele obtinute in cresterea si educarea copiilor in plasament;

- propune asistent maternal profesionist pentru elaborarea deciziei de plasare, luand in considerare nevoile de dezvoltare ale copilului, dizabilitatile si sexualitatea, urmarind ca AMP sa aiba deprinderile, abilitatile si contextul social si personal cel mai adecvat satisfacerii nevoilor copilului;

- exercita control intern inopinat la domiciliul AMP, asigurandu-se ca acesta ofera copilului un mediu sanatos, sigur si stimulativ pentru copilul plasat;

- verifica toate informatiile transmise Serviciului Resurse Umane si Biroului Monitorizare si Relatii Publice, pentru intocmirea situatiilor statistice si stabilirea drepturilor AMP ;

- se asigura ca AMP i-au fost prezentate standardele, precedurile si orice alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului, inainte de plasarea copilului ca si toate informatiile despre copil ;

- alcatuieste echipa multidisciplinara si, dupa caz, interinstitutionala si organizeaza intalnirile cu echipa, precum si cele individuale cu profesionistii implicati in rezolvarea cazului;

- asigura colaborarea si implicarea activa a familiei/ reprezentantului legal si a copilului si ii sprijina pe acestia in toate demersurile intreprinse pe tot parcursul managementului de caz;

- asigura comunicarea tuturor partilor implicate in rezolvarea cazului;

- asigura respectarea etapelor managementului de caz ;

- comunica, cu avizul superiorului ierarhic, la compartimentele monitorizare, relatii cu publicul si resurse umane, toate informatiile necesare pentru intocmirea situatiilor statistice si stabilirea drepturilor AMP.

- comunica, cu avizul superiorului ierarhic, la Serviciul management de caz pentru copii situatiile de reinnoire, retragere sau suspendare de atestat ;

- prezinta periodic conducerii DGASPC Dambovita rapoarte si informari cu privire la situatia activitatii si face propuneri pentru imbunatatirea activitatii in domeniu ;

- asigura elaborarea documentelor necesare pentru obtinerea acreditarii si licentierii structurii pe care o conduce si de evaluare a indeplinirii standardelor generale de calitate ;

- aduce la cunostinta personalului de specialitate a metodologiilor si procedurilor de lucru caracteristice structurii pe care o conduce;

- participa la elaborarea proiectelor strategiilor anuale, pe termen mediu si lung, de organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protectia copilului ;

- asigura implementarea strategiilor in domeniul protectiei drepturilor copilului ;

- verifica respectarea si aplicarea corecta a legilor in cadrul structurii pe care o coordoneaza;

- asigura managementul, coordoneaza si motiveaza adecvat personalul din subordine;

- monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice, de specialitate si statistice, prevazute de reglementarile in vigoare;

- participa la elaborarea Regulamentului de organizare si functionare, precum si a Regulamentului intern al institutiei;

- organizeaza intalniri de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvarii problemelor curente ;

- intocmeste referate de necesitate si le inainteaza spre avizare;

- propune directorului general participarea salariatilor din subordine la programele de perfectionare profesionala;

- asigura un bun circuit al informatiilor si documentelor in cadrul compartimentului aflat in subordinea sa directa;

III. Condiții de desfășurare a concursului:

- dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Ștefan Maria-Daniela, telefon 0245217686/0245614615. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată;

- proba scrisă se organizează în data de 21 decembrie 2018, ora 9.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului management de caz pentru asistenții maternali profesioniști:

1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

3. Constituția Romaniei, republicată.

4. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;

6. H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

7. Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, actualizată;

8. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

9. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

10. H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist.

V. În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, în perioada 21.11.2018-10.12.2018, un dosar cuprinzând următoarele:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs sau examen, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor, documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relații suplimentare și bibliografia se pot obține zilnic la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița, de la Serviciul Resurse Umane.

Descarca anunt(doc)
Descarca formular inscriere (doc)


DGASPC Dâmbovița, anunță intenția de identificare, evaluare și recrutare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști.
20.11.2018


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, anunță intenția de identificare, evaluare și recrutare a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști.

Persoanele interesate pot completa o cerere tip, care va fi depusă la registratura instituției, din Târgoviște, str. I.C. Vissarion, nr. 1, camera 5.

Pentru informații suplimentare, puteți contacta Serviciul Management de caz pentru asistenți maternali profesioniști, tel. 0245217686/int. 114.

Descarca anunt(doc)
Descarca cerere(doc)


În data de 17 decembrie 2018, ora 10,00, la sediul DGASPC Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza și desfășura concursul de recrutare într-o funcție publică de execuție vacantă pentru următoarele funcții publice...
16.11.2018


Rezultate finale pentru concursul sau examenul de recrutare într-o functie contractuală de execuție vacantă organizat in data de 07.11.2018
15.11.2018


Inapoi 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 58 Inainte

Pagina: 8 of 58

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy