Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

  • Tel. Copii - 0245 217686
  • Tel. Copii - 0245 614615
  • Tel. Adulti - 0245 611915
  • Fax. Copii - 0245 614623
  • Fax Adulti - 0245 611915
  • Email: dgaspcdb@yahoo.com
  • Email: dgaspcdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

Activitate în cadrul Centrului de Servicii Comunitare "Sfântul Andrei" Gura Ocniței
29.11.2018


În data de 29.11.2018, la Centrul de Servicii Comunitare "Sfântul Andrei" Gura Ocniței, păstrându-se tradiția, beneficiarii, cu sprijinul salariaților, au susținut un program artistic cu cântece, dansuri, scenete și poezii. Ca în fiecare an, reprezentanți ai parohiilor din județ au săvârşit o slujbă de sfințire şi de binecuvântare pentru acest centru, care poartă cu mândrie numele Sfântului Apostol Andrei.


Activitate în cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a apersoanelor cu boli psihice
28.11.2018


În data de 28.11.2018, în cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice, beneficiarii sprijiniți de personalului de specialitate, au confecționat figurine specifice zilei de Sfântul Andrei.

Această activitate a venit în sprijinul îmbunătățirii abilităților motrice, a dezvoltării imaginației, discriminarea culorilor, dar și a abilităților de comunicare și relaționare în grup.


DGASPC Dâmbovița organizează în data de 18.12.2018 ora 9.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcții, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție...
26.11.2018


Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Dâmbovița, organizează în data de 18.12.2018 ora 9.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcții, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție:
- 1 post de kinetoterapeut în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești;
- 1 post de masor în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești;
- 3 posturi de kinetoterapeut în cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște;
- 2 posturi de logoped în cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște;
- 1 post de masor în cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște;
- 1 post de psiholog în cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște;
- 1 post de inspector de specialitate (S), gradul II din cadrul Complexului de Servicii Sociale “Casa Soarelui” Targoviște;
- 2 posturi de referent, gradul IA în cadrul Centrului de Servicii Comunitare “Floarea Speranței” Pucioasa;
- 3 posturi de referent, gradul IA în cadrul Centrului de îngrijire și asistență Pucioasa;
- 1 post de asistent medical în cadrul Centrului de îngrijire și asistență Pucioasa;
- 1 post de infirmieră în cadrul Centrului de îngrijire și asistență Pucioasa;

I. Probele stabilite pentru concurs sau examen:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiții de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție:
1. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant orice persoană care îndeplinește următoarele condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Specializarea Kinetoterapie;

3. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de masor (M) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
b) diplomă/certificat de absolvire curs de masor.

4. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de kinetoterapeut (S) din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Specializarea Kinetoterapie;
b) vechimea de minimum 1an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

5. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de logoped (S) din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe sociale, Specializarea Psihologie/Psihopedagogie specială.

6. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de masor (M) din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
b) diplomă/certificat de absolvire curs de masor;
c) vechimea de minimum 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

7. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de psiholog (S) din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe sociale, Specializarea Psihologie;

8. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate (S), gradul II,  persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
b) vechimea de minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

9. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de referent (M), gradul IA, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
b) vechimea minim 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

10. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical (PL) din cadrul Centrului de îngrijire și asistență Pucioasa, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii postliceale, finalizate cu: diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitară, sau școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului și Știintei/Ministerul Educației Naționale; certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; atestat eliberat de Ministerul Învățământului și Ministerul Sănătății; certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății Publice.
b) vechimea de minimum 6 luni in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

11. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de infirmieră (G) din cadrul Centrului de îngrijire și asistență Pucioasa, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii generale;

III. Calendarul de desfășurare a concursului sau examenului:
- în vederea participării la concurs sau examen, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea posturilor vacante, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Georgiana-Loredana, secretarul comisiei de concurs. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru comisia de concurs de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;
- proba scrisă se organizează în data de 18 decembrie 2018, ora 9.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei scrise a concursului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
- interviul se susține în data de 24 decembrie 2018, ora 9.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei orale a concursului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
- după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau a probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluționare a contestațiilor va soluționa contestațiile depuse în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare imediat după soluționarea contestațiilor;
- rezultatele finale ale concursului sau examenului se afișează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă.

IV. Pentru înscrierea la concurs sau examen, candidații vor depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Georgiana-Loredana, secretarul comisiei de concurs, un dosar cuprinzând următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverința care să ateste starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevazut la punctul IV lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la punctul IV lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Anexam la prezentul anunț Bibliografia.

Descarca anunt(doc)
Descarca Bibliografie Floarea Sperantei (doc)
Descarca Bibliografie CRRCH (doc)
Descarca Bibliografie C.S.S. Gaesti (doc)
Descarca Bibliografie C.S.S. Casa Soarelui (doc)
Descarca Bibliografie C.I.A. Pucioasa (doc)


DGASPC DÂMBOVIȚA vă invită LUNI 3 DECEMBRIE 2018, începând cu ora 10.00, la BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI
22.11.2018


DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA vă invită LUNI 3 DECEMBRIE 2018, începând cu ora 10.00, la BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI, organizată în colaborare cu AGENȚIA JUDETEANĂ DE OCUPARE A FORȚEI DE MUNCĂ DÂMBOVIȚA, în sediul Clubului Pensionarilor din Târgoviște (micraion VI, zona Select, str. Dr. Dumitru Oprescu, lângă locul de joacă pentru copii).

Prin participarea la acest eveniment marcăm împreună Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități, militând pentru ,,O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”.


In data de 21 decembrie 2018, ora 9,00, la sediul DGASPC Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza și desfășura concursul de promovare într-o funcție publică de conducere vacantă, pentru funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului management de caz pentru asistenții maternali profesioniști.
21.11.2018


Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, în data de 21 decembrie 2018, ora 9,00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza și desfășura concursul de promovare într-o funcție publică de conducere vacantă, pentru funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului management de caz pentru asistenții maternali profesioniști.

I. Probele stabilite pentru concurs:

a) selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul;

II. Condiții de participare la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului management de caz pentru asistenții maternali profesioniști:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- să fie absolvenți de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

- să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;

- să îndeplinească cerințele specifice prevăzute în fişa postului;

- să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 57 alin. (6) lit. a din Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici;

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Atribuţiile postului:

- coordoneaza eforturile, demersurile si activitatile de asistenta sociala si protectie speciala, desfasurate in interesul superior al copilului avand ca masura de protectie plasamentul la AMP;

- asigura o interventie multidisciplinara si interinstitutionala organizata, riguroasa, eficienta si coerenta pentru copil, familie/reprezentant legal si alte persoane importante pentru copil;

- verifica aplicarea corecta a standardelor, actelor normative, procedurilor de lucru in elaborarea instrumentelor de lucru, a documentelor prevazute in legislatie;

- asigura cuprinderea informatiilor necesare privind AMP intr-o baza de date si verifica actualizarea acesteia;

- propune completarea informatiilor cuprinse in baza de date a AMP cu informatii utile in procesul de alegere al AMP si de potrivire cu copilul;

- asigura si verifica respectarea prevederilor legale privind recrutarea, acceptarea, evaluarea AMP si face propuneri de eliberare, mentinere sau retragere a atestatului, in functie de abilitatile si competentele acestuia si de rezultatele obtinute in cresterea si educarea copiilor in plasament;

- propune asistent maternal profesionist pentru elaborarea deciziei de plasare, luand in considerare nevoile de dezvoltare ale copilului, dizabilitatile si sexualitatea, urmarind ca AMP sa aiba deprinderile, abilitatile si contextul social si personal cel mai adecvat satisfacerii nevoilor copilului;

- exercita control intern inopinat la domiciliul AMP, asigurandu-se ca acesta ofera copilului un mediu sanatos, sigur si stimulativ pentru copilul plasat;

- verifica toate informatiile transmise Serviciului Resurse Umane si Biroului Monitorizare si Relatii Publice, pentru intocmirea situatiilor statistice si stabilirea drepturilor AMP ;

- se asigura ca AMP i-au fost prezentate standardele, precedurile si orice alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului, inainte de plasarea copilului ca si toate informatiile despre copil ;

- alcatuieste echipa multidisciplinara si, dupa caz, interinstitutionala si organizeaza intalnirile cu echipa, precum si cele individuale cu profesionistii implicati in rezolvarea cazului;

- asigura colaborarea si implicarea activa a familiei/ reprezentantului legal si a copilului si ii sprijina pe acestia in toate demersurile intreprinse pe tot parcursul managementului de caz;

- asigura comunicarea tuturor partilor implicate in rezolvarea cazului;

- asigura respectarea etapelor managementului de caz ;

- comunica, cu avizul superiorului ierarhic, la compartimentele monitorizare, relatii cu publicul si resurse umane, toate informatiile necesare pentru intocmirea situatiilor statistice si stabilirea drepturilor AMP.

- comunica, cu avizul superiorului ierarhic, la Serviciul management de caz pentru copii situatiile de reinnoire, retragere sau suspendare de atestat ;

- prezinta periodic conducerii DGASPC Dambovita rapoarte si informari cu privire la situatia activitatii si face propuneri pentru imbunatatirea activitatii in domeniu ;

- asigura elaborarea documentelor necesare pentru obtinerea acreditarii si licentierii structurii pe care o conduce si de evaluare a indeplinirii standardelor generale de calitate ;

- aduce la cunostinta personalului de specialitate a metodologiilor si procedurilor de lucru caracteristice structurii pe care o conduce;

- participa la elaborarea proiectelor strategiilor anuale, pe termen mediu si lung, de organizare si dezvoltare a sistemului de asistenta sociala si protectia copilului ;

- asigura implementarea strategiilor in domeniul protectiei drepturilor copilului ;

- verifica respectarea si aplicarea corecta a legilor in cadrul structurii pe care o coordoneaza;

- asigura managementul, coordoneaza si motiveaza adecvat personalul din subordine;

- monitorizeaza si controleaza elaborarea raportarilor periodice, de specialitate si statistice, prevazute de reglementarile in vigoare;

- participa la elaborarea Regulamentului de organizare si functionare, precum si a Regulamentului intern al institutiei;

- organizeaza intalniri de lucru cu personalul din subordine in vederea rezolvarii problemelor curente ;

- intocmeste referate de necesitate si le inainteaza spre avizare;

- propune directorului general participarea salariatilor din subordine la programele de perfectionare profesionala;

- asigura un bun circuit al informatiilor si documentelor in cadrul compartimentului aflat in subordinea sa directa;

III. Condiții de desfășurare a concursului:

- dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Ștefan Maria-Daniela, telefon 0245217686/0245614615. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din H.G. nr. 611/2008, modificată şi completată;

- proba scrisă se organizează în data de 21 decembrie 2018, ora 9.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1.

IV. Bibliografia stabilită pentru concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului management de caz pentru asistenții maternali profesioniști:

1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici;

2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

3. Constituția Romaniei, republicată.

4. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;

6. H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;

7. Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, actualizată;

8. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

9. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului;

10. H.G. nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist.

V. În vederea înscrierii la concurs, candidații vor depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, în perioada 21.11.2018-10.12.2018, un dosar cuprinzând următoarele:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

f) copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

h) cazierul administrativ.

La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs sau examen, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor, documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către instituţia organizatoare a concursului de promovare.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Relații suplimentare și bibliografia se pot obține zilnic la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița, de la Serviciul Resurse Umane.

Descarca anunt(doc)
Descarca formular inscriere (doc)


Inapoi 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 58 Inainte

Pagina: 8 of 58

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy