Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent
tel. 119 si (0245) 983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Formulare si informatii utile
» Formulare concursuri
» Formulare si informatii Cardul european pentru dizabilitate
» Formulare si informatii utile adulti
» Formulare si informatii utile copii
» Formulare Legea 544 / 2001
» Lista cuprinzând documentele de interes public conform Legii 544/2001
 • Lista cuprinzând numele şi prenumele persoanelor din conducerea DGASPC Dâmboviţa, lista serviciilor sociale din subordinea DGASPC Dâmboviţa şi coordonatele de contact ale şefilor de servicii, numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale DGASPC Dâmboviţa: denumirea, sediu, numere de telefon, fax, adresa e-mail şi adresa paginii de internet;
 • Bugetul anual de venituri şi cheltuieli;
 • Organigrama instituţiei;
 • Contul anual de execuţie bugetară;
 • Strategii, programe, prognoze privind dezvoltarea în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului în judeţul Dâmboviţa;
 • Hotărârile judecătoreşti irevocabile, în care este parte DGASPC Dâmboviţa, exceptând cele care fac referire directă la beneficiarii serviciilor sociale;
 • Lista organizaţiilor nonguvernamentale active în domeniul asistenţei sociale, cu activitate în judeţul Dâmboviţa;
 • Convenţiile de colaborare cu organizaţiile nonguvernamentale cu activitate în domeniul social, protocoalele de colaborare cu asociaţii, autorităţi publice, instituţii private, din ţară sau străinătate;
 • Listele de investiţii cu privire la serviciile sociale din subordinea DGASPC Dâmboviţa;
 • Anunţurile publice privind organizarea de licitaţii de către DGASPC Dâmboviţa;
 • Rezultatele licitaţiilor pentru achiziţii de bunuri sau servicii de proiectare şi de construcţii;
 • Anunţurile publice cu privire la organizarea de concursuri în vederea ocupării de posturi vacante din cadrul DGASPC Dâmboviţa;
 • Lista serviciilor din subordinea DGASPC acreditate să furnizeze servicii sociale şi a celor licenţiate în furnizarea de servicii sociale;
 • Declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici din cadrul DGASPC Dâmboviţa.
 • Rapoarte, informări cu privire la activitatea periodică a DGASPC Dâmboviţa, rapoarte anuale de activitate;
 • Recomandări, circulare, informări transmise către autorităţile administraţiei publice locale cu privire la noile reglementări ale organelor centrale , modificări legislative, sisteme de monitorizare şi dezvoltare a acţiunilor în domeniul asistenţei sociale;
 • Corespondenţa cu autorităţi ale administraţiei publice şi alte instituţii, cu excepţia celor care fac referire directă la persoanele aflate în situaţie de risc sau beneficiarii serviciilor sociale;
 • Informări, rapoarte şi alte situaţii rezultate din colaborarea cu organizaţiile nonguvernamentale şi guvernamentale;
 • Registru de intrare-ieşire a corespondenţei la registratura DGASPC Dâmboviţa;
 • Condici şi borderouri de expediere a corespondenţei;
 • Condica de prezenţă a salariaţilor şi foile de prezenţă lunară ;
 • Referate, documente interne cu privire la realizarea unor sarcini în cadrul DGASPC Dâmboviţa;
 • Informaţii legate de accesarea unor granturi în domeniul social: surse de informare, termene, cerinţe, ghidul solicitantului;
 • Proiecte depuse spre finanţare în cadrul programelor europene cu finanţare nerambursabilă;
 • Rapoarte privind stadiul implementării proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
 • Dosarul de presă al DGASPC Dâmboviţa cuprinzând informări realizate cu ocazia organizării diferitelor evenimente, conferinţe de presă, răspunsurile la articolele apărute în mass-media care fac referire la DGASPC Dâmboviţa, orice alt document privind relaţia cu mass-media;
 • Informări cu privire la realizarea unor campanii publice privind domeniul social în judeţul Dâmboviţa, partenerii campaniilor în activităţile de relaţii publice, materialele promoţionale cu privire la promovarea acţiunilor sociale sau a serviciilor sociale;
 • Fişele de post, fişele de evaluare a activităţii personalului;
 • Numărul de personal şi programele de perfecţionare de care au beneficiat angajaţii DGASPC Dâmboviţa;
 • Informări cu privire la reclamaţiile, sesizările, nemulţumirile adresate la DGASPC Dâmboviţa;
 • Statistici cu privire la beneficiarii serviciilor sociale din judeţul Dâmboviţa, a tipurilor de prestaţii sociale, rapoarte cu privire la nevoile sociale judeţene;

   Modalităţi de contestare

     În cazul în care o persoană consideră ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, se poate adresa cu reclamaţie administrativă la Directorul General al D.G.A.S.P.C. Dâmboviţa  în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului sau de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit de furnizare a informa]iei de interes public.

În situaţia în care, după primirea răspunsului la reclamaţia administrativă, persoana se consideră în continuare lezată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Dâmboviţa în termen de 30 de zile.

» Formulare declaratii de avere si interese
© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy