Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

- luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
- vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent
tel. 119 si (0245) 983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

AUDIT PUBLIC INTERN

Prezentare

» Organigrama

Descarca "Organigrama DGASPC Dambovita 01.01.2024 (PDF)

» Structura organizatorica

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița are următoarea structură organizatorică:

 1. Serviciul evaluare complexă a copilului
 2. Secretariatul Comisiei pentru Protecția Copilului
 3. Serviciul management de caz pentru copii, asistenți maternali profesioniști și persoane adulte cu dizabilități
 4. Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
 5. Centrul pentru prevenirea abuzului, neglijării, exploatării și pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor
 6. Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului
 7. Centrul de consiliere pentru părinți și copiii care beneficiază de o masură de protecție specială
 8. Complexul de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Târgoviște:

- Echipa mobilă pentru copii cu handicap

- Centrul de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap

 1. Complexul de Servicii Sociale Târgoviște „Casa Soarelui”

- Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat Târgoviște

- Centrul maternal

- Centrul de recuperare, socializare, consiliere a copilului cu dizabilități

 1. Complexul de Servicii Sociale Târgoviște „Floare de Colț”:

- Casa de tip familial ,,Tudor Vladimirescu” Târgoviște

- Casa de tip familial ,,Priseaca”

- Centrul de tranzit pentru tineri

- Centrul de consiliere pentru familie și copilul care a săvârșit o faptă penală și nu răspunde penal

 1. Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat ,,Ghica” Târgoviște
 2. Complexul de Servicii Sociale Găești:

- Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul cu handicap

- Casa de tip familial ,,Speranța” Găești

- Casa de tip familial ,,Casa Îngerilor” Găești

- Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap

- Centrul de recuperare pentru victimele violenței în familie

 1. Secretariatul Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap
 2. Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
 3. Compartimentul evidență beneficii de asistență socială
 4. Compartimentul de zi de consiliere și informare pentru persoane adulte în dificultate
 5. Centrul de servicii de asistență și suport
 6. Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități
 7. Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
 8. Centrul de criză pentru persoane adulte cu dizabilități Pucioasa
 9. Centrul de Servicii Comunitare „Floarea Speranței” Pucioasa:

- Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Amalia

- Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Elena

- Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Augusta

- Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Mara

- Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Irina

- Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Valentina

- Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marilena

- Centrul de zi

 1. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Pucioasa

- Compartimentul medico-sanitar și auxiliar

- Compartimentul administrativ

 1. Centrul de Servicii Comunitare „Sfântul Andrei” Gura-Ocniței:

- Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Petru

- Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Sara

- Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Simon

- Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marta

- Centrul de zi „Anca”

 1. Locuința maxim protejată Luca
 2. Locuința maxim protejată Matei
 3. Serviciul contabilitate-salarizare, planificare bugetară și management financiar
 4. Locuința Protejată pentru victimele violenței domestice ,,Venus”
 5. Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani
 6. Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani
 7. Serviciul achiziții publice, urmărire contracte, administrativ
 8. Compartimentul informatică
 9. Serviciul strategii, programe, proiecte, patrimoniu
 10. Serviciul resurse umane, SSM și SU
 11. Serviciul juridic–contencios, adopții
 12. Compartimentul de Audit Public Intern

Sistemul relaţional între compartimente, între acestea şi conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dâmboviţa, precum şi între direcţie şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa este reprezentat în organigrama instituţiei.

Functii si atributii

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița îndeplinește, conform legislației în vigoare, următoarele funcții:

- de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei și planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului județean;

- de coordonare a activităților de asistență socială și de protecție a familiei și a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilități, victimelor violenței în familie, persoanelor vârstnice etc., precum și a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități la nivelul județului;

- de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziție;

- de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

- de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul județului;

- de reprezentare a consiliului județean, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului;

- de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița îndeplinește următoarele atribuții principale:

 1. În domeniul protecției drepturilor copilului:

- întocmește raportul de evaluare initială a copilului și a familiei acestuia și propune stabilirea unei măsuri de protecție speciale;

- monitorizează trimestrial activitățile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;

- identifică și evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;

- monitorizează familiile și persoanele care au primit în plasament copii, pe toata durata acestei măsuri;

- identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți maternali, în condițiile legii; încheie contracte individuale de munca și asigură formarea continuă a asistenților maternali atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

- acordă asistență și sprijin părinților copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul său familial;

- reevaluează, cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecție specială și propune, după caz, menținerea, modificarea sau încetarea acestora;

- îndeplinește demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copiii aflați în evidența sa;

- identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România, care doresc sa adopte copii; evaluează condițiile materiale și garanțiile morale pe care acestea le prezintă și eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

- monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum și a relațiilor dintre aceștia și părinții adoptivi; sprijină părinții adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligației de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta și gradul de maturitate al copilului o permit;

- îndeplinește și alte atribuții ce îi revin în domeniul adopției, conform prevederilor legale în vigoare;

- realizează la nivel județean baza de date privind copiii aflați în sistemul de protecție specială, copiii și familiile aflate în situație de risc și raportează trimestrial aceste date Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;

- asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie și a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinții săi, în condițiile legii;

 1. În domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice:

- asigură măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;

- monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităților de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenței domestice și agresorilor familiali;

- dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

- fundamentează și propune consiliului județean înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea instituțiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii și combaterii violenței domestice;

- sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor victime ale violenței domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

- monitorizează cazurile de violență domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează;

- identifică situații de risc pentru părțile implicate în situații de violență domestică și îndrumă părțile către servicii de specialitate/mediere;

- realizează la nivel județean baza de date privind cazurile de violență domestică și raportează trimestrial aceste date către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați;

 1. În domeniul persoanelor adulte cu dizabilități:

- promovează și asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilități, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;

- asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități, în condițiile legii, în baza strategiilor județene anuale, pe termen mediu și lung, de restructurare, organizare și dezvoltare a sistemului de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;

- acționează pentru promovarea alternativelor la protecția instituționalizată a persoanelor cu dizabilități;

- asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilități, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menținerea în grad de handicap a unei persoane, precum și programul individual de reabilitare și integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condițiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, și monitorizează activitatea acestuia;

- asigură secretariatul și condițiile de funcționare ale comisiei de evaluare și încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege;

- asigură monitorizarea realizării instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

- respectă opțiunea referitoare la asistent personal sau indemnizație, exprimată în scris, emite acordul în acest sens și îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege;

- ia măsurile necesare pentru planificarea și asigurarea continuității serviciilor acordate tânărului cu dizabilități la trecere din sistemul de protecție a copilului în sistemul de protecție a adultului cu dizabilități, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia;

- asigură pregătirea tânărului pentru viața adultă și pentru viața independentă;

- asigură designul universal și adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile și programele pe care le desfășoară;

- asigură colectarea și transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitați de Autoritatea pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități și alte instituții cu activități în domeniu;

- identifică, evaluează și pregătește persoane care pot deveni asistenți personali profesioniști, în condițiile legii; încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali profesioniști atestați; evaluează și monitorizează activitatea acestora;

 1. În domeniul protecției persoanelor vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate:

- completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depăși cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;

- acordă persoanei adulte asistență și sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

- depune diligențe pentru clarificarea situației juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a nașterii acesteia;

- verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie, pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

- asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate;

- depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială;

- asigură organizarea, administrarea și finanțarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condițiile legii;

 1. Alte atribuții:

- coordonează și sprijină activitatea autorităților administrației publice locale din județ în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, prevenirii și combaterii violenței domestice etc.;

- coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cea de admitere a adultului în instituții sau servicii, desfășurate la nivelul serviciilor publice de asistență socială;

- acordă asistența tehnică necesară pentru crearea și formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului;

- colaborează cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenții de colaborare cu aceștia;

- dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații neguvernamentale și cu alți reprezentanți ai societății civile în vederea acordării și diversificării serviciilor sociale și a serviciilor destinate protecției familiei și a copilului, prevenirii și combaterii violenței domestice, în funcție de nevoile comunității locale;

- colaborează pe bază de protocoale sau convenții cu celelalte direcții generale, precum și cu alte instituții publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin, conform legii;

- asigură, la cerere, consultanță de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale și a beneficiilor sociale în domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului; colaborează cu alte instituții responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

- fundamentează și propune consiliului județean, înființarea, finanțarea, respectiv cofinanțarea serviciilor sociale;

- prezintă anual sau la solicitarea consiliului județean, rapoarte de evaluare a activităților desfășurate;

- asigură acordarea și plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

- sprijină și dezvoltă un sistem de informare și de consultanță accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenței domestice și oricăror persoane aflate în nevoie, precum și familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

- acționează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecția instituționalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

- organizează activitatea de selectare și angajare a personalului din aparatul propriu și instituțiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică și de formare continuă a acestuia;

- asigură serviciile administrative și de secretariat ale comisiei pentru protecția copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

- realizează la nivel județean, baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevăzuți în Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și raportează trimestrial aceste date Ministerului Muncii și Solidarității Sociale sau, după caz, autorităților administrației publice centrale cu atribuții în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia;

- sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

- îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului județean.

© 2010- 2024 by DGASPCDB | Made by Floppy