Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

Noutati

REZULTATE selecție dosare de înscriere depuse de către candidați pentru concursul sau examenul de recrutare într-o funcție contractuală de execuție vacantă organizat în data de 08.11.2021
02.11.2021


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, organizează în data de 08.11.2021 ora 10.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcții, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție...
15.10.2021


Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, organizează în data de 08.11.2021 ora 10.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcții, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție:

- 1 post de administrator II în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa;

- 1 post de logoped debutant în cadrul Complexului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Handicap Târgoviște;

- 1 post de masor în cadrul Complexului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Handicap Târgoviște;

- 2 posturi de kinetoterapeut debutant în cadrul Complexului de Recuperare și Reabilitare pentru Copii cu Handicap Târgoviște;

- 1 post de referent II în cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgoviște „Casa Soarelui”;

- 1 post de inspector de specialitate debutant în cadrul Biroului Administrativ, Patrimoniu, Sănătatea și Securitatea Muncii, P.S.I. și Protecție Civilă;

- 3 posturi de muncitor calificat I în cadrul Biroului Administrativ, Patrimoniu, Sănătatea și Securitatea Muncii, P.S.I. și Protecție Civilă.

 1. Probele stabilite pentru concurs sau examen:
 2. a) selecția dosarelor de înscriere;
 3. b) proba scrisă;
 4. c) interviul;
 5. Condiții de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție:
 6. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant orice persoană care îndeplinește următoarele condiții generale:
 7. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 8. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 9. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 10. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 11. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 12. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 13. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 14. 2. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de administrator II din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență Pucioasa, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
 15. a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 16. b) vechimea minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
 17. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de logoped debutant din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
 18. a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe sociale, Specializarea Psihologie/Psihopedagogie specială.
 19. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant pe perioadă determinată de masor din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
 20. a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 21. b) diplomă/certificat de absolvire curs de masor;
 22. c) vechimea minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
 23. 5. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de kinetoterapeut debutant din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
 24. a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Specializarea Kinetoterapie;
 25. 6. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de referent II din cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgoviște „Casa Soarelui”, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
 26. a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 27. b) vechimea minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.
 28. 7. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate debutant din cadrul Biroului Administrativ, Patrimoniu, Sănătatea și Securitatea Muncii, P.S.I. și Protecție Civilă, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
 29. a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe inginerești sau în domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe juridice, științe administrative sau științe economice;
 30. 8. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I din cadrul Biroului Administrativ, Patrimoniu, Sănătatea și Securitatea Muncii, P.S.I. și Protecție Civilă, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
 31. a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 32. b) diplomă/certificat de absolvire curs de zidar/zugrav/muncitor lucrări de finisare (faianțar, parchetar);
 33. c) vechimea minim 10 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
 34. 9. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I din cadrul Biroului Administrativ, Patrimoniu, Sănătatea și Securitatea Muncii, P.S.I. și Protecție Civilă, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
 35. a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 36. b) diplomă/certificat de absolvire curs de instalator;
 37. c) vechimea minim 10 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
 38. 10. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I din cadrul Biroului Administrativ, Patrimoniu, Sănătatea și Securitatea Muncii, P.S.I. și Protecție Civilă, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
 39. a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 40. b) diplomă/certificat de absolvire curs de electrician;
 41. c) vechimea minim 10 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

III. Calendarul de desfășurare a concursului sau examenului:

- în vederea participării la concurs sau examen, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea posturilor vacante, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Georgiana-Loredana, secretarul comisiei de concurs. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru comisia de concurs de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;

- proba scrisă se organizează în data de 8 noiembrie 2021, ora 10.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei scrise a concursului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

- interviul se susține în data de 12 noiembrie 2021, ora 10.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei orale a concursului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

- după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau a probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluționare a contestațiilor va soluționa contestațiile depuse în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare imediat după soluționarea contestațiilor;

- rezultatele finale ale concursului sau examenului se afișează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă.

 1. Pentru înscrierea la concurs sau examen, candidații vor depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Georgiana-Loredana, secretarul comisiei de concurs, un dosar cuprinzând următoarele:
 2. a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 3. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. g) curriculum vitae.

Adeverința care să ateste starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevazut la punctul IV lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la punctul IV lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Anexam la prezentul anunț Bibliografia.

Anunt
Bibliografie CRRCH Târgoviște (doc)
Bibliografie CIA Pucioasa (doc)
Bibliografie Casa SoareluiTârgoviște (doc)
Bibliografie Biroul administrativ (doc)


Rezultatele finale pentru examenul sau concursul de recrutare într-o funcție contractuală de execuție vacantă organizat în data de 14.07.2021
16.07.2021


Rezultatul probei orale pentru examenul sau concursul de recrutare într-o funcție contractuală de execuție vacantă organizat în data de 16.07.2021, ora 9.00
16.07.2021


Metodologia de reorganizare a activității aparatului propriu al DGASPC Dâmbovița
15.07.2021


Inapoi 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 31 Inainte

Pagina: 12 of 31

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy