Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

 • Tel. Copii - 0245 217686
 • Tel. Copii - 0245 614615
 • Tel. Adulti - 0245 611915
 • Fax. Copii - 0245 614623
 • Email: dgaspcdb@yahoo.com
 • Email: dgaspcdb@gmail.com

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

În data de 29 iulie 2019, ora 10,00, la sediul DGASPC Dâmbovița, se va organiza și desfășura concursul de recrutare într-o funcție publică de execuție vacantă pentru următoarele funcții publice de execuție vacante...
25.06.2019


Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată:

În data de 29 iulie 2019, ora 10,00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, se va organiza și desfășura concursul de recrutare într-o funcție publică de execuție vacantă pentru următoarele funcții publice de execuție vacante:

- 2 posturi de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului managementul calității serviciilor sociale;

- 2 posturi de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Centrului de consiliere pentru părinți și copii care beneficiază de o măsură de protecție specială;

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului;

- 1 post de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului;

Probele stabilite pentru concurs:

 1. selecția dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă;
 3. interviul.

Condiții de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului managementul calității serviciilor sociale:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

Atribuţiile posturilor:

- Participă la elaborarea procedurilor de management al calităţii şi de control intern pentru SMCSS în conformitate cu prevederile Ordinul 600/2018;

- Arhivează procedurile de management al calităţii şi de control intern pentru serviciile sociale ale DGASPC Damboviţa, în conformitate cu prevederile Ordinul 600/2018;

- Urmărește elaborarea standardelor de management al calității și de control intern de către serviciile sociale, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial;

- Asigură consiliere cu privire la întocmirea documentelor necesare în vederea acreditarii si licentierii serviciilor sociale specializate si urmareste respectarea termenelor acestora;

- Verifică dacă metodologiile şi procedurile de lucru sunt reevaluate periodic, şi după caz, revizuite, în funcţie de cel puţin următorii factori: nevoile comunitatii, nevoile beneficiarilor, dinamica serviciilor, apariţia modificărilor legislative în domeniu şi propunerile făcute de personalul de specialitate;

- Desfăşoară împreună cu coordonatorii serviciilor sociale activităţi de supervizare internă în vederea funcţionării serviciilor la un randament optim;

- Sprijină metodologic activitatea de asistenţă socială din cadrul OPA cu care instituţia are contracte de colaborare;

- Monitorizează activitățile desfasurate in cadrul OPA cu care institutia are incheiate contracte de furnizare servicii sociale;

- Participa la verificarea respectarea standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare ale structurilor de specialitate din cadrul instituţiei;

- Urmăreşte şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în strategia judeţeană de asistenţa socială;

- Participa la asigurarea implementarii strategiilor in domeniul protectiei copilului si persoanei adulte;

- Verifică existenţa tuturor avizelor, autorizaţiilor, tuturor documentelor necesare pentru funcţionarea legală a Centrelor/Complexelor de servicii ale instituţiei;

- Verifică sesizările cu privire la încălcarea normelor legale şi a regulamentelor de funcţionare în activităţile de asistenţă socială, de către persoanele asistate din centrele de plasament şi/sau de către personalul angajat;

- Participa la verificarea respectarii SMO, ghidurile metodologice, actele normative, procedurile de lucru în elaborarea instrumentelor de lucru, si a altor tipuri de documente.

- Îsi însuşeşte şi aplică metodologiile şi procedurile de lucru caracteristice structurii în care îşi desfăşoară activitatea;

- Participă la elaborarea proiectelor, strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung, de organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţia copilului;

Condiții de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Centrului de consiliere pentru părinți și copii care beneficiază de o măsură de protecție specială:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științelor sociale, Specializarea Asistență socială/Specializarea Psihologie sau în domeniul Științelor umaniste și arte, Specializarea Teologie asistență socială;

- vechimea minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Atribuţiile posturilor:

- informarea şi promovarea serviciilor oferite şi stabileşte relaţii de colaborare cu comunitatea;

- mediază relaţia dintre copil, familia acestuia şi persoana de referinţă din mediul sau de viaţă;

- mediază relaţia dintre copil şi familia acestuia, pe de o parte, şi diferite instituţii cu responsabilităţi pe domeniul social, pe de alta parte;

- contactează periodic reprezentanţii instituţiilor publice şi private investite cu responsabilităţi în domeniul protecţiei copilului în scopul creşterii accesului membrilor comunităţilor locale la serviciile oferite de către echipa serviciului;

- identifică în comunitate servicii adecvate pentru copii (servicii complementare de sănătate, socializare) şi familie, facilitându-le accesul la acestea;

- elaborează programul de intervenţie specifică pentru reintegrare/integrare în familie pentru fiecare copil aflat în evidenţa serviciului;

- asigură continuitatea asistenţei oferite copilului prin valorificarea tuturor informaţiilor referitoare la istoricul copilului şi a altor documente legate de evoluţia sa;

- sprijină copilul şi familia pentru refacerea/menţinerea/consolidarea relaţiilor copil - familie;

- furnizează sau asigură servicii de consiliere socială, juridică, educaţională sau orice alte servicii pentru copil şi familie corespunzător nevoilor acestora ante şi post-integrare/reintegrare, în vederea menţinerii unor relaţii durabile copil-familie.

- asigură părinţilor consiliere şi sprijin;

- dezvoltă programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie;

- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecţie;

Condiții de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științelor sociale, Specializarea Asistență socială sau în domeniul Științelor umaniste și arte, Specializarea Teologie asistență socială;

- vechimea minim 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;

Atribuţiile postului:

- cunoaşte şi respectă actele normative din domeniul aistenţei sociale şi protecţiei copilului;

- asigură o comunicare eficientă între toate părţile implicate în rezolvarea cazurilor remise spre rezolvare;

- lucrează conform metodologiei de lucru din cadrul serviciului;

- îsi identifică şi comunică şefului ierarhic care îi sunt nevoile de pregătire;

- sprijină realizarea anuală de campanii de informare, educare şi comunicare a comunităţii cu privire la problema abuzului, neglijării şi exploatării copilului;

- evaluează nevoile imediate ale clientului şi potenţialul de risc privind expunerea copilului la abuz, neglijare şi exploatare;

- utilizează instrumente de evaluare prin care se estimează nevoile imediate ale apelantului, riscul şi gravitate a situaţiei de abuz, neglijare şi exploatare a copilului;

- asigură beneficiarilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor expuse sau semnalate de către aceştia;

- asigură beneficiarilor suport emoţional şi informaţional necesar în condiţii de confidenţialitate în ceea ce priveşte identitatea lor şi situaţia expusă sau semnalată.

- respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor;

- participa la acţiunile echipei mobile.

Condiții de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științelor sociale, Specializarea Psihologie;

- vechimea minim 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Atribuţiile postului:

- cunoaşte şi respectă actele normative din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

- asigură o comunicare eficientă între toate părţile implicate în rezolvarea cazurilor remise spre soluţionare;

- respectă procedurile de lucru şi lucrează conform metodologiei serviciului;

- întocmeşte şi reactualizează dosarul copilului;

- identifică şi comunică şefului ierarhic care îi sunt nevoile de pregătire;

- dezvoltă activităţi de informare şi promovarea serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare;

- realizează materiale promoţionale pentru copii, părinţi, profesionişti şi alţi membri ai comunităţii, care conţin informaţii relevante despre telefonul copilului şi rolul său în comunitate, accesarea şi modul de funcţionare;

- sprijină realizarea anuală de campanii de informare, educare şi comunicare a comunităţii cu privire la problema abuzului, neglijării şi exploatării copilului;

- evaluează persoana sau familia cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi un copil în plasament;

- utilizează instrumente de evaluare prin care se estimează nevoile imediate ale apelantului, riscul şi gravitate a situaţiei de abuz, neglijare şi exploatare a copilului;

- asigură clienţilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor;

- asigură clienţilor suport emoţional şi informaţional necesar în condiţii de confidenţialitate;

- utilizează tehnici specifice de consiliere;

- desfăşoară activităţi de asistenţă şi consiliere a clienţilor pentru depăşirea unei situaţii de criză;

- respectă anonimatul şi confidenţialitatea convorbirilor;

- participa la acţiunile echipei mobile;

- desfăşoară programe de consiliere individuala şi de grup sau organizează şedinţe periodice de consiliere psihocomportamentală;

III. Condiții de desfășurare a concursului sau examenului:

- dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Ștefan Maria-Daniela, telefon 0245217686/0245614615. Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din H.G. nr. 611/2008, actualizată;

- proba scrisă se organizează în data de 29 iulie 2019, ora 10.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului managementul calității serviciilor sociale:

 1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici;
 2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduita a funcționarilor publici;
 3. Constituția Romaniei, republicată.
 4. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 5. Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, actualizată;
 6. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;
 7. Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, actualizată;
 8. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;
 9. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Centrului de consiliere pentru părinți și copii care beneficiază de o măsură de protecție specială:

 1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici;
 2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 3. Constituția Romaniei, republicată.
 4. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;
 6. H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;
 7. Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, actualizată;
 8. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;
 9. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

Bibliografia stabilită pentru concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent și inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat - Telefonul copilului:

 1. Legea nr. 188/1999, republicată, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici;
 2. Legea nr. 7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
 3. Constituția Romaniei, republicată.
 4. H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, actualizată;
 6. H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului;
 7. Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, actualizată;
 8. Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;
 9. Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.
 10. Ordin nr. 27/2019 privind aprobarea <LLNK 12019 0840LSO1 0 19>standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;

Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;
 6. copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 7. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 8. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
 9. cazierul judiciar;
 10. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Relații suplimentare se pot obține zilnic la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, de la Serviciul Resurse Umane.

Descarca anunt (doc)


DGASPC Dâmbovița, organizează în data de 15.07.2019 ora 10.00, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție...
19.06.2019


Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, organizează în data de 15.07.2019 ora 10.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcții, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție:

- 1 post de psiholog stagiar în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targoviște “Casa Soarelui”;

- 1 post de kinetoterapeut în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targoviște “Casa Soarelui”;

- 1 post de psiholog practicant în cadrul Complexului de Servicii Sociale Targoviște “Floare de Colț”;

- 1 post de logoped debutant în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești;

- 1 post de asistent social practicant în cadrul Centrului de Servicii Comunitare “Floarea Speranței” Pucioasa.

I. Probele stabilite pentru concurs sau examen:

a) selecția dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

c) interviul;

II. Condiții de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție:

1. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant orice persoană care îndeplinește următoarele condiții generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de psiholog stagiar (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Targoviște “Casa Soarelui”, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe sociale, Specializarea Psihologie;

3. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Targoviște “Casa Soarelui”, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Specializarea Kinetoterapie;

b) vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

4. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de psiholog practicant (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Targoviște “Floare de Colț”, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe sociale, Specializarea Psihologie;

b) vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

5. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de logoped debutant (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe sociale, Specializarea Psihologie/Psihopedagogie specială.

6. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de asistent social practicant (S) din cadrul Centrului de Servicii Comunitare “Floarea Speranței” Pucioasa, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științelor sociale, Specializarea Asistență socială sau în domeniul Științelor umaniste și arte, Specializarea Teologie asistență socială;

b) vechimea minim 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

III. Calendarul de desfășurare a concursului sau examenului:

- în vederea participării la concurs sau examen, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea posturilor vacante, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Georgiana-Loredana, secretarul comisiei de concurs. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru comisia de concurs de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;

- proba scrisă se organizează în data de 15 iulie 2019, ora 10.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei scrise a concursului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

- interviul se susține în data de 19 iulie 2019, ora 10.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei orale a concursului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;

- după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau a probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluționare a contestațiilor va soluționa contestațiile depuse în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare imediat după soluționarea contestațiilor;

- rezultatele finale ale concursului sau examenului se afișează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă.

IV. Pentru înscrierea la concurs sau examen, candidații vor depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Georgiana-Loredana, secretarul comisiei de concurs, un dosar cuprinzând următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverința care să ateste starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul documentului prevazut la punctul IV lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.

Actele prevazute la punctul IV lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Anexam la prezentul anunț Bibliografia.

Descarca anunt (doc)
Descarca Bibliografie C.S.S. Casa Soarelui (doc)
Bibliografie C.S.S. Floare de Colt (doc)
Bibliografie C.S.S. Gaesti (doc)
Bibliografie Floarea Sperantei (doc)


Informare organizare concurs de recrutare (Ministerul Muncii si Justitiei Sociale) in vederea ocuparii a 40 de posturi de experti judeteni
14.06.2019


REZULTATE FINALE pentru concursul sau examenul de recrutare într-o funcție contractuală de execuție vacantă organizat în data de 27.05.2019
05.06.2019


Rezultatul probei orale pentru concursul sau examenul de recrutare intr-o functie contractuală de execuție vacanta organizat în data de 31.05.2019 ora 10
31.05.2019


Inapoi 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Inainte

Pagina: 14 of 19

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy