Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

STRATEGIE 2021 - 2027

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

REGULAMENTE DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE SERVICII SOCIALE

Procedura operationala atestare AMP

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Serviciul managementul calității serviciilor sociale, monitorizare și relații publice
- audienţele la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului Dambovita au loc conform programului:


Director general
jr. Ionela Sandu

joi,
ora 13.00

Director general adjunct
ec. Ionela Șerban

miercuri,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Pantea Georgeta - inspector în cadrul Biroului strategii, programe, proiecte
tel. 0245611915,
e-mail [email protected]

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

Noutati

Anunt identificare, recrutare si angajare a persoanelor care vor să devină asistenți maternali profesionisti, prin proiectul ,,TEAM -UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copilului", Cod proiect 127 169
14.04.2020


Prin prezenta, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dîmbovița, anuntă intenția de identificare, recrutare și angajare a persoanelor care vor să devină asistenți maternali, prin proiectul TEAM-UP Progres în calitatea îngrijirii alternative a copilului, Cod proiect 127 169.

Persoanele interesate pot completa  cererea tip pe care o puteti descarca de pe website:www.dgaspcdb.ro.

In urma masurilor de prevenire a epidemiei de Covid-19, va adresam rugamintea sa transmiteti solicitarile pe mailul institutiei noastre ([email protected]) sau sa ne contactati telefonic la numarul 0245217686 interior109.

Descarca Cerere recrutare AMP
Descarca Anunt


Anunț selecție Grup Țintă proiect Venus- Împreună pentru o viață în siguranță!
13.03.2020


Aplicați ACUM pentru: “O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ FĂRĂ VIOLENȚĂ DOMESTICĂ!

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița (DGASPC Dâmbovița), vă invită să participați la procesul de selecție a persoanelor care vor face parte din grupul – țintă în vederea realizării activităților prevăzute în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „VENUS – ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ!” - POCU: 465/4/4/128038 implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, în calitate de Beneficiar/Lider de parteneriat, în parteneriat cu DGASPC Dâmbovița.

Obiectivul specific : Reducerea numărului de victime ale violenței domestice prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de 42 locuințe protejate (RNLPVD) în scopul transferului la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violenței domestice.

Activitățile relevante în cadrul proiectului din perspectiva Grupului Țintă:

Activitatea 2 -Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață inde-pendentă.

Activitatea 3 - Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru victimele violenței domestice

Activitatea 4 - Creșterea nivelului de integrare socio-profesională a victimelor violenței domestice prin furnizarea de servicii de consiliere vocațională

Activitatea 5 – Derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea violentei în familie

Condiții de participare :

- persoană cu vârsta de peste 18 ani, care are calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege și în legătură cu toate tipurile de relații familiale, sociale/parteneriale, de rudenie/afinitate pe care victima le are cu celelalte persoane raportat la prevederile art. 5 din Legea nr.217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare( ex.: soț- soție, concubină- concubin, mamă – fiu/fiică, soră – frate/soră, nepoată -unchi/mătușă, fost soț – fosta soție, noră/socrii, etc.).

- calitatea de profesionist/salariat în cadrul unei instituții a administrației publice centrale sau locale

- disponibilitatea de a participa la activitățile proiectului;

Selecția și admiterea victimelor violenței domestice se poate realiza numai în situația în care sunt întrunite cumulativ cel puțin una din condițiile de risc și cel puțin una dintre condiții de vulnerabilitate.

Condițiile de risc pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

a) a fost în mod repetat afectată de fapte de violență domestică ale căror efecte nu au fost eliminate;

b) a beneficiat în ultimii 5 ani, de cel puțin o măsură de protecție: ordin de protecție provizoriu sau ordin de protecție;

c) se află sau s-a aflat în ultimii 5 ani în evidențele unuia sau mai multor servicii publice de asistență socială, uneia sau mai multor organizații neguvernamentale și a beneficiat din partea acestora de acordarea unor servicii/ măsuri de sprijin;

d) i s-a eliberat în ultimii 5 ani cel puțin un certificat medico-legal și/sau certificat medical care să ateste vătămările provenite din situațiile de violență domestică, și, după caz, orice alte documente doveditoare emise de către unitățile sanitare;

e) victima face dovada înregistrării unei cereri de divorț sau a emiterii de către instanțele judecătorești a unei hotărâri definitive într-un proces de divorț sau a unui certificat de divorț.

Condiții de vulnerabilitate pentru victima violenței domestice sunt următoarele:

a) se află în situația de dependență economică față de agresor și/sau nu are venituri proprii sau acestea sunt insuficiente;

b) nu există alternative privind separarea de agresor din punct de vedere al spațiului locativ;

c) primește în mod repetat din partea agresorului insulte și cuvinte jignitoare, brutale, umilitoare și/sau amenințări la adresa vieții și integrității sale și/sau a copiilor săi/din anturajul său, sau a rudelor/prietenilor.

d) nu are calitatea de salariat la momentul realizării evaluării,

e) s-a aflat sau se află în concediu de îngrijire a copilului;

f) nu deține un certificat de calificare profesională pentru o anumită ocupație;

g) face parte din categoria de şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale;

h) nu deține nicio diplomă de studii sau deține documente doveditoare privind absolvirea a cel puțin 4 clase;

i) este o persoană cu dizabilități.

Încadrarea în condițiile menționate anterior se face prin prezentarea oricăror înscrisuri doveditoare sau pe baza anchetei sociale în care este menționată starea de vulnerabilitate a victimei. Pentru admiterea în cadrul serviciilor sociale persoana care îndeplinește condițiile sus-menționate trebuie să constituie un dosar de înscriere în grupul țintă.

Dosarele de înscriere în cadrul procesului de selecție a GT (grupului țintă) vor conține:

A) 1.PENTRU BENEFICIARII care solicită INCLUDEREA ÎN LOCUINȚE PROTEJATE (pe o perioadă de 1 an):

- Cererea beneficiarului privind admiterea într-o locuință protejată destinată victimelor violen-ței domestice și furnizarea de servicii complementare, semnată de beneficiar, în original;

- actul de identitate al beneficiarului, precum și,atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori aflați în grija sa în cadrul locuinței protejate, în copie

* în cazul în care beneficiarul solicită includerea/admiterea se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul de la nivelul furnizorului de servicii sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației beneficiarului privind actele de identitate (C.I., pașaport) și a identificării ultimei adrese de domiciliu.

- Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice (conform anexei)

- Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului

- Angajament de disponibilitate

- Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări

- Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform anexei)

- Acord de dubla confidențialitate (conform anexei)

- înscrisuri care să ateste îndeplinire condițiilor de risc și de vulnerabilitate.

- orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor violenței domestice.

B) 1. PENTRU BENEFICIARII DE SERVICII COMPLEMENTARE (GRUP DE SUPORT, CABINET DE CONSILIERE VOCAȚIONALĂ):

-Cererea beneficiarului privind furnizarea de servicii complementare (grup de suport, cabinet de consiliere vocațională) semnată de beneficiar, în original;

- actul de identitate al beneficiarului, în copie

* în cazul în care beneficiarul solicită furnizarea serviciilor sociale se află în imposibilitatea de a prezenta documente de identitate la momentul admiterii, acesta va completa o declarație pe propria răspundere sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal. Personalul de la nivelul furnizorului de servicii sociale poate face demersuri la autoritățile competente în vederea cunoașterii situației beneficiarului privind actele de identitate (C.I., pașaport) și a identificării ultimei adrese de domiciliu.

- Declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice (conform anexei)

- Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului

- Angajament de disponibilitate

- Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări

- Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale (conform anexei)

- orice alte înscrisuri care susțin necesitatea furnizării unor servicii adecvate pentru nevoile victimelor violenței domestice.

C) PENTRU SPECIALIȘTII ÎN DOMENIUL VIOLENȚEI DOMESTICE care vor face parte din GT:

- adresa instituției angajatoare privind desemnare în calitate de reprezentant în vederea participării la A5( pentru angajați din cadrul autorităților publice centrale și locale (profesioniști) care vor fi informați și conștientizați în legătură cu activitățile proiectului și cu măsurile de sprijin și noile prevederi legislative în domeniul violenței domestice – A5)

- Cerere de înscriere în grupul țintă al proiectului

- Angajament de disponibilitate

- Declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări

-actul de identitate al beneficiarului, în copie

- Declarație privind utilizarea și prelucrarea datelor personale

Depunerea dosarelor de candidatură se realizează până cel târziu la data de 13 aprilie 2020, la sediul DGASPC Dâmbovița, situat în localitatea Târgoviște, str. I.C. Vissarion, nr. 1, sau prin poștă cu confirmare de primire, persoană de contact: Gurgu Cerasela, tel. 0245217686, interior 110.

Aplicațiile neconforme cu cerințele de mai sus, nu vor fi luate în considerare.

Metodologia de selecție precum și anexele acesteia sunt disponibile în formă tipărită la sediul DGASPC Dâmbovița, sau pot fi descărcate de pe site-ul www.dgaspcdb.ro. Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected] sau tel. 0245217686, interior 110.

Descarca anunt (pdf)
Descarca anexe formulare grup tinta (zip)
Descarca Metodologie recrutare si selectie GT (pdf)


Rezultate finale selectie dosare grup tinta proiect Venus-Impreuna pentru o viata in siguranta! februarie 2020.
03.03.2020


Rezultate, inainte de contestatii, selectie dosare grup tinta proiect Venus-Impreuna pentru o viata in siguranta! februarie 2020.
28.02.2020


Ești victimă a violenței domestice?Poți primi sprijin prin proiectul "Venus-Împreună pentru o viață în siguranță!"
12.02.2020


TE RUGĂM SA TE GÂNDEȘTI MĂCAR O CLIPĂ LA VIAȚA TA!

 NIMIC NU POATE JUSTIFICA VIOLENȚA DOMESTICĂ. MERIȚI LINIȘTE, RESPECT ȘI DRAGOSTE!

 TE POTI CONSIDERA VICTIMĂ A VIOLENȚEI DOMESTICE, DACĂ:

  1. negi faptul că ești agresată de către actualul sau fostul iubit/partener/soț sau de către o altă rudă,
  2. simți că ți-ai pierdut încrederea în propriile forțe și că nu poți face nimic bun,
  3. trăiești permanent cu teamă și cu stres continuu,
  4. speri mereu că agresorul se va schimba în bine și că va înceta să te mai agreseze,
  5. cauți justificări pentru faptele lui și chiar crezi, de multe ori, că ai o vină anume
  6. ai început să te izolezi de prieteni, vecini și familie
  7. nu mai știi la cine să apelezi pentru un sfat sau pentru ajutor și te simți singură și lipsită de sprijin,

AI ÎNCREDERE! ACUM POȚI PRIMI SPRIJIN!

Sună, transmite un e-mail sau mergi direct ACUM la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița pentru a afla cum poți să beneficiezi, prin proiectul POCU” VENUS - Împreună pentru o viață în siguranță!, GRATUIT, din luna martie 2020, de unul sau mai multe dintre următoarele servicii :

  • GĂZDUIRE pe o perioadă de până la 1 an în cadrul unei LOCUINȚE PROTEJATE
  • CONSILIERE PSIHOLOGICĂ, respectiv, programe specifice de asistență psihologică și de dezvoltare personală în scopul de a te ajuta să depășești situația de criză.
  • CONSILIERE PENTRU ORIENTARE VOCAȚIONALĂ, FORMARE PROFESIONALĂ ȘI INSERȚIE SOCIALĂ ȘI PROFESIONALĂ, prin dezvoltarea de competențe în vederea creșterii oportunităților de ocupare a forței de muncă.

Date de contact DGASPC Dâmbovița:

adresă: Târgoviște, Str. I.C. Vissarion nr.1, cod poștal 130035, tel: 0245217686, fax. 0245614623, e-mail: [email protected], [email protected], site: www.dgaspcdb.ro.

Descarca anunt (doc)


Inapoi 1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Inainte

Pagina: 24 of 25

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy