Accesibilitate

Marire font / Micsorare font

Contact

  • Tel. Copii - 0245 217686
  • Tel. Copii - 0245 614615
  • Tel. Adulti - 0245 611915
  • Fax. Copii - 0245 614623
  • Fax Adulti - 0245 611915
  • Email: dgaspcdb@yahoo.com
  • Email: dgaspcdb@gmail.com

STRATEGIE 2014 - 2020

Regulament

declaratii de avere

Program de audiente

- înscrierea la audienţe se face la Compartimentul Monitorizare si Relaţii  Publice
- audienţele la conducerea  Direcţiei Generale de Asistenţa Sociala si Protecţia  Copilului Dambovita  au loc conform programului:


Director general
ing. Cristiana Bucur

joi,
ora 13.00

Director general adjunct care coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte
jr. Doiniţa Dinu

luni,
ora 13.00

Program

• Aparat propriu:

-  luni, marti, miercuri, joi - 8,00 - 16,30
-  vineri - 8,00 – 14,00

• Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat – Telefonul copilului

- program permanent – tel. 0245983

RAPOARTE DE ACTIVITATE

Protectia datelor cu caracter personal

A intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. În acest sens instituția noastră pune la dispoziția beneficiarilor următoarele formulare / documente:
- Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
- Regulament 2016/679/UE privind protecția datelor cu caracter personal

Responsabil pentru protecția datelor in cadrul D.G.A.S.P.C. Dâmbovița (conform Regulamentului 2016/679/UE) este doamna Gurgu Cerasela - Șef birou Monitorizare și relații publice,
tel. 0245217686,
e-mail dpodgaspdb@gmail.com

RAPOARTE SOLUTIONARE PETITII

 

ALTE INFORMATII

 
Noutati

REZULTATE selectie dosare de inscriere depuse de catre candidati pentru examenul de promovare într-un grad profesional superior, din cadrul DGASPC Dâmbovița
10.12.2018


DGASPC Dambovita anunta intentia de a externaliza servicii sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului, CPV 85311200-4 servicii sociale pentru persoane cu dizabilitati/ CPV 85311300-5 servicii sociale pentru copii si tineri...
03.12.2018


Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita anunta intentia de a externaliza servicii sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului, CPV 85311200-4 servicii sociale pentru persoane cu dizabilitati/ CPV 85311300-5 servicii sociale pentru copii si tineri, in vederea incheierii de contracte de furnizare de servicii sociale cu furnizorii privati acreditati in conditiile legii, pentru anul 2019. Anexam prezentului anunt documentatia privind atribuirea contractelor de servicii sociale.

Furnizorii privati interesati pot trimite solicitarea insotita de documentatia completata si semnata, conform cerintelor, la sediul D.G.A.S.P.C. Dambovita, str. I.C. Vissarion, nr. 1, Targoviste, secretariat.

Descarca anunt si documentatie (doc)


Activitate în cadrul Centrului de Servicii Comunitare "Sfântul Andrei" Gura Ocniței
29.11.2018


În data de 29.11.2018, la Centrul de Servicii Comunitare "Sfântul Andrei" Gura Ocniței, păstrându-se tradiția, beneficiarii, cu sprijinul salariaților, au susținut un program artistic cu cântece, dansuri, scenete și poezii. Ca în fiecare an, reprezentanți ai parohiilor din județ au săvârşit o slujbă de sfințire şi de binecuvântare pentru acest centru, care poartă cu mândrie numele Sfântului Apostol Andrei.


Activitate în cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a apersoanelor cu boli psihice
28.11.2018


În data de 28.11.2018, în cadrul Centrului de consiliere și sprijin pentru integrarea socială a persoanelor cu boli psihice, beneficiarii sprijiniți de personalului de specialitate, au confecționat figurine specifice zilei de Sfântul Andrei.

Această activitate a venit în sprijinul îmbunătățirii abilităților motrice, a dezvoltării imaginației, discriminarea culorilor, dar și a abilităților de comunicare și relaționare în grup.


DGASPC Dâmbovița organizează în data de 18.12.2018 ora 9.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcții, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție...
26.11.2018


Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Dâmbovița, organizează în data de 18.12.2018 ora 9.00, la sediul din strada I.C. Vissarion nr. 1, în limita posturilor vacante prevăzute în statul de funcții, concurs sau examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție:
- 1 post de kinetoterapeut în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești;
- 1 post de masor în cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești;
- 3 posturi de kinetoterapeut în cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște;
- 2 posturi de logoped în cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște;
- 1 post de masor în cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște;
- 1 post de psiholog în cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște;
- 1 post de inspector de specialitate (S), gradul II din cadrul Complexului de Servicii Sociale “Casa Soarelui” Targoviște;
- 2 posturi de referent, gradul IA în cadrul Centrului de Servicii Comunitare “Floarea Speranței” Pucioasa;
- 3 posturi de referent, gradul IA în cadrul Centrului de îngrijire și asistență Pucioasa;
- 1 post de asistent medical în cadrul Centrului de îngrijire și asistență Pucioasa;
- 1 post de infirmieră în cadrul Centrului de îngrijire și asistență Pucioasa;

I. Probele stabilite pentru concurs sau examen:
a) selecția dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul;

II. Condiții de participare la concursul sau examenul organizat pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare unor funcții contractuale de execuție:
1. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant orice persoană care îndeplinește următoarele condiții generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut (S) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Specializarea Kinetoterapie;

3. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de masor (M) din cadrul Complexului de Servicii Sociale Găești, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
b) diplomă/certificat de absolvire curs de masor.

4. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de kinetoterapeut (S) din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Specializarea Kinetoterapie;
b) vechimea de minimum 1an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

5. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de logoped (S) din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe sociale, Specializarea Psihologie/Psihopedagogie specială.

6. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de masor (M) din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
b) diplomă/certificat de absolvire curs de masor;
c) vechimea de minimum 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

7. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de psiholog (S) din cadrul Complexului de recuperare și reabilitare pentru copii cu handicap Targoviște, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul Științe sociale, Specializarea Psihologie;

8. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate (S), gradul II,  persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
b) vechimea de minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

9. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea posturilor vacante de referent (M), gradul IA, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
b) vechimea minim 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei.

10. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de asistent medical (PL) din cadrul Centrului de îngrijire și asistență Pucioasa, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii postliceale, finalizate cu: diplomă de absolvire școală postliceală sanitară, școală de specializare postliceală sanitară, sau școală tehnică sanitară, eliberată de Ministerul Sănătății, Ministerul Învățământului și Știintei/Ministerul Educației Naționale; certificat de absolvire școală postliceală sanitară, eliberat de Ministerul Educației Naționale/Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului; atestat eliberat de Ministerul Învățământului și Ministerul Sănătății; certificat de absolvire eliberat de Ministerul Sănătății Publice.
b) vechimea de minimum 6 luni in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;

11. Poate participa la concursul sau examenul pentru ocuparea postului vacant de infirmieră (G) din cadrul Centrului de îngrijire și asistență Pucioasa, persoana care îndeplinește următoarele condiții specifice:
a) studii generale;

III. Calendarul de desfășurare a concursului sau examenului:
- în vederea participării la concurs sau examen, candidații depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea posturilor vacante, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dambovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Georgiana-Loredana, secretarul comisiei de concurs. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare. Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru comisia de concurs de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare;
- proba scrisă se organizează în data de 18 decembrie 2018, ora 9.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei scrise a concursului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
- interviul se susține în data de 24 decembrie 2018, ora 9.00, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1. Rezultatele probei orale a concursului se vor afișa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
- după afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și/sau proba practică și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau a probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept. În situația contestațiilor formulate față de rezultatul selecției dosarelor, rezultatul probei scrise sau a interviului, comisia de soluționare a contestațiilor va soluționa contestațiile depuse în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor. Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face prin afișare imediat după soluționarea contestațiilor;
- rezultatele finale ale concursului sau examenului se afișează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima probă.

IV. Pentru înscrierea la concurs sau examen, candidații vor depune la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița din str. I.C. Vissarion, nr.1, la Serviciul Resurse Umane, persoană de contact inspector Olteanu Georgiana-Loredana, secretarul comisiei de concurs, un dosar cuprinzând următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă, sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Adeverința care să ateste starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevazut la punctul IV lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu pâna la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la punctul IV lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Anexam la prezentul anunț Bibliografia.

Descarca anunt(doc)
Descarca Bibliografie Floarea Sperantei (doc)
Descarca Bibliografie CRRCH (doc)
Descarca Bibliografie C.S.S. Gaesti (doc)
Descarca Bibliografie C.S.S. Casa Soarelui (doc)
Descarca Bibliografie C.I.A. Pucioasa (doc)


Inapoi 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 58 Inainte

Pagina: 7 of 58

 
© 2010 by DGASPCDB | Made by Floppy